Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

1.1 A www.polarisol.com domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Polarisol Kft. (Cg. 05-09-028797; székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 66-68. ; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86604/2015, kapcsolattartási e-mail cím: info@polarisol.com adószám: 24734248-2-05; a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Weboldal célja annak biztosítása, hogy az Üzemeltető ügyfelei az Interneten megvásárolhassák az Üzemeltető által forgalmazott termékeket.

1.3  A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldal használatának feltételeit a Weboldal felhasználási feltételei (Felhasználási Feltételek) [LINK], a Weboldalon folytatott adatkezelések szabályait az adatvédelmi szabályzat (Adatvédelmi Szabályzat) http://www.polarisol.com/adatvedelmi-szabalyzat tartalmazza.

1.4 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar.

A Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások megrendelésére vonatkozó információk

2.1 A Weboldalon megtalálható termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása csak előzetes regisztrációt követően lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő minősül ajánlattevőnek.

2.2 A Weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegű, bruttó fogyasztói árak, amelyek termékek megrendelése esetén tartalmazzák a szállítás és a csomagolás költségét.

2.3 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon feltüntetett termékek rendelkezésre állása vagy szolgáltatása tekintetében; az ajánlatok a készlet vagy a mindenkori meghirdetett promóciók érvényességéig hatályosak.

2.4 A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelés megérkezését az Üzemeltető elektronikus levélben visszaigazolja.

2.5 A megrendelő a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy alábbi adatai hiteligénylés céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára:

teljes név

születési dátum (év/hó/nap)

édesanyja neve (nem kerül tárolásra)

telefonszám

e-mail cím

rendelés azonosító

rendelés értéke

rendelt termékek megnevezése

választott hitelkonstrukció paraméterei

A megrendelő továbbá, elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Általános Szerződési Feltételeiben, illetve Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

A fogyasztónak minősülő megrendelőt megillető elállás joga

3.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) 20.§-a alapján a fogyasztónak minősülő megrendelő (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól (termék átvételétől vagy szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napjától) számított 14 napon belül. Ennek megfelelően amennyiben a megrendelő fogyasztónak minősül, a fenti határidőn belüli elállási jogát a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja személyesen vagy e-mail útján beküldve. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

3.2 A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén a megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Üzemeltető részére a saját költségén. Feltéve, hogy a megrendelő a terméket az Üzemeltető részére visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte, az Üzemeltető a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget visszatéríti a megrendelő részére a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

3.3 Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő kifejezett kérésére az Üzemeltető a megrendelt szolgáltatás teljesítését az elállási határidő lejárta előtt megkezdi, köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit amennyiben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.     

3.4  A visszatérítés kiterjed a szállítási költségekre is, a termék visszaküldésének költségei szintén az Üzemeltetőt terhelik. Amennyiben a Weboldalon vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését, és azt a megrendelő költségén visszajuttatja a megrendelő részére.

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

4.1 A Weboldalon megrendelt termékek hibája esetén a megrendelő a Ptk. alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben és ennek során kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Üzemeltető költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha arra az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 2 (gyártói) + 2 (forgalmazói) éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a megrendelő igazolni tudja, hogy a terméket vagy szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

4.2 Ingó dolog (termék hibája esetén a megrendelő választhat, hogy kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesít. A Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog  hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól (az üzemeltetőn keresztül), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.  A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a termék átadásától hozataltól számított 2 + 2 éven belül érvényesíthető. A termék hibáját a megrendelő köteles bizonyítani. A termék gyártója (forgalmazója) csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre vagy egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4.3 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Üzemeltető vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Jótállási igényét a megrendelő a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

4.4  A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a megrendelőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Fizetési módok

5.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

(a) banki átutalással előre;

(b)  utánvéttel átadáskor;

(c)  készpénzzel személyes átvételkor;

A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó információk

6.1  A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik. A hétvégén rögzített megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2  Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok a Weboldalon megtalálható.

6.3  A megrendelt termékek kiszállítását az Üzemeltető futárszolgálat igénybevételével valósítja meg, illetve biztosítja a személyes átvételt a mindenkori központi telephelyén.

6.4  A termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket az Üzemeltető csomagküldő szolgálattal juttatja el a megrendelők címére, a vételár kiegyenlítésétől, vagy postai utánvéttel való megrendelés esetén a megrendelés leadásától számított [48] munkanapra vetített órán belül.

Békéltető testület

7.1 Az Üzemeltető és a fogyasztónak minősülő megrendelő közötti jogvita esetén a megrendelő panaszát az Üzemeltető részére postai vagy elektronikus levél után továbbíthatja, melyet az Üzemeltető kivizsgál és legkésőbb a panasz megérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus levélben vagy postai úton írásban tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Üzemeltetőtől a fenti elérhetőségeken, amennyiben az Üzemeltető a panaszban írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a fogyasztó erre vonatkozó kérésének Üzemeltető általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez is fordulhat.

Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2015. június 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldal nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

2016.04.08

Módosítás: 2.5 számú kiegészítés 2016.11.14.

Szeretném ingyenesen kipróbálni a POLARISOL készüléket és visszahívást kérek.

termék a kosárban

Kosár megtekintése